Skip available courses

Available courses


Scopul programului de formare îl reprezintă dezvoltarea competențelor personalului didactic de a planifica și implementa procese manageriale la nivelul unității de învățământ, promovând la nivel instituțional managementul colaborativ la nivel strategic și executiv si principiul dezvoltării educaționale durabile, respectand principiile de etica si integritate profesionala. 

Categoria programului: 1) Programe de dezvoltare profesională, conf. art. 244  alin (5), literele a), b) şi c) din Legea nr. 1/2011

Tipuri de competenţe: c) Dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, de îndrumare şi de control.

Durata programului (nr. ore ): 120 ore

            Număr credite credite profesionale transferabile: 30

                 Nr. OM de acreditare/data: 4383/22.08.2014

 

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

În urma acestui program cadrele didactice vor fi capabile:

  - să dezvolte un plan de internaționalizare al instituției unde își desfășoară activitatea;

  - să implementeze un proiect virtual utilizând platforma eTweening;

  - să scrie o cerere de finanțare pentru un proiect de parteneriat strategic Erasmus+;

  - să prezinte cadrul European al competențelor cheie și posibilitățile de dezvoltare a acestora la elevi prin introducerea dimensiunii internaționale în curriculum;

- să conștientizeze stereotipurile;

  -să implementeze la clasă activități pentru dezvoltarea competențelor de comunicare și interculturalitate la elevi.

Planificarea modulelor tematice

I.Ghidul Programului Erasmus+ (2 ore)

II.Internaționalizarea: definiție, obiective, plan de internaționalizare a școlii. Rolul organizaței coordonatoare. Competențele necesare unui coordonator internațional. (3 ore)

III.Etapele planificării și implementării unui proiect virtual eTwinning (3 ore) 

IV.Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului: Etapele scrierii unei cereri de finanțare pentru un proiect de parteneriat strategic Erasmus+. (10 ore)

V. Introducerea dimensiunii internaționale în curriculum (3 ore)

VI.Comunicare și competențe interculturale în proiectele Erasmus+ (3 ore)

Calendarul programului:

Semestrul I și II, anul şcolar 2015/2016

Metode didactice și suport tehnologic:

Metode didactice: expunere, dezbatere, brainstorming, studii de cazuri, prezentări individuale și de grup.

Suport tehnologic: PC și videoproiector.

Modalităţi de evaluare:

- portofoliu (fișe de lucru, materiale postate pe platforma Moodle);

- aprecierea portofoliului se va face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine,

Suficient, Insuficient).

prof. Boruga Liliana Bianca

prof. Nicolae Liliana Ileana

prof. Revesz Mihaela Laurentia

prof. Teleguță Rodica 

Durata : 24 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

În urma acestui program, cadrele didactice vor fi capabile:

- să prezinte structura sistemului de învăţământ finlandez;

- să descrie rolul cadrului didactic şi al elevului în Finlanda;

- să realizeze o evaluare comparativă a sistemelor de educație românesc și finlandez;

- să creeze un plan de politică instituțională cu propuneri și sugestii pentru propria școală.

Planificarea modulelor tematice

Modulul I:Între tradiţional şi modern - particularităţile sistemului de învăţământ finlandez și inovarea în educaţie - 6 ore.

Modulul II:  Rolul cadrului didactic şi al elevului în școala finlandeză - 10 ore.

Modulul  III: Analiză comparativă a sistemelor de educație românesc și finlandez - 6 ore.

Calendarul programului:

Semestrul I şi II, anul şcolar 2015/2016

Modalităţi de evaluare:(2 ore)

          - dezbateri în grup, materiale postate pe platforma Moodle

          - aprecierea portofoliului se va face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine,

Suficient, Insuficient).

prof. TELEGUŢĂ  RODICA

prof. BORUGĂ LILIANA  BIANCA

prof. NICOLAE LILIANA  ILEANA

prof. REVESZ MIHAELA LAURENŢIA

Durata : 24 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

În urma acestui program cadrele didactice vor fi capabile:

-să utilizeze tehnologia modernă pentru a stimula procesul de învăţare prin cercetare, comunicare şi colaborare (platforma Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envinronment pentru predarea in sistem Blended Leraning);

-să creeze materiale pentru platforma Moodle;

-să aplice elevilor instrumente de evaluare prin intermediul platformei Moodle;

-să dezvolte cursuri livrate în sistem Blended Learning (față în față şi on-line) utilizând platforma Moodle ca sistem de management al învățării;


Planificarea modulelor:

I.   Iniţiere în MOODLE ca platformă utilă învățării Blended Learning - 8 ore

II.  Crearea de materiale de predare-învățare-evaluare pentru MOODLE - 8 ore

III. Utilizarea platformei Moodle în procesul de predare-învăţare-evaluare - 8 ore

Calendarul programului:

Semestrul I şi II, anul şcolar 2015/2016

Modalităţi de evaluare:

 - portofolii (platformă Moodle, test, activitate online, forum, chestionare aplicate grupurilor  de lucru);

 - aprecierea portofoliului se va face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient,

   Insuficient).


prof. Cristea Melania Voichița,

prof. Doinea Loredana,

prof. Claudia-Gabriela Guină,

prof. Răbonțu Carmen,

prof. Tatomir Simona 

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

În urma acestui program cadrele didactice vor fi capabile:

-să utilizeze tehnologia modernă pentru a stimula procesul de învăţare prin cercetare, comunicare şi colaborare;

-să creeze materiale pentru lecții online;

-să utilizeze resurse și diverse instrumente educaționale prin care să sporească conținuturile de e-learning;

-să încorporeze tehnologia web 2.0 și web 3.0 în procesul de predare-învățare-evaluare.


Planificarea modulelor:

I.Metodologia integrării TIC în sala de clasă. Tendințe în domeniul integrării TIC în educație în diferite țări europene - 4 ore

II.Lucrul cu smartboards și dispozitivele mobile pentru a sprijini învățarea - 4 ore.

III.Weebly / WebQuests  - 8 ore

IV.Crearea de prezentări eficiente și postere - 8 ore


Calendarul programului:

Semestrul I şi II, anul şcolar 2015/2016

Modalităţi de evaluare:

 - portofolii (materiale postate pe platforma Moodle, test, activitate online, forum, chestionare aplicate grupurilor  de lucru);

 - aprecierea portofoliului se va face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient,

   Insuficient).

prof. Bădescu Minodora,

prof. Sbrența Simona-Mihaela,

prof. Tomoescu Ion Alin,

prof. Udriște Michaela-Elisabeta,

                                                                                                                                                                                             prof. Ungureanu Gabriela 


Utilizarea platformei Moodle (ModularObject-Oriented DynamicLearningEnvinronment) pentru predarea in sistem Blended Leraning.